Sobre l’actuació sindical de CCOO en l’àmbit policial

 

Manuela Oliva

Responsable de Seguretat Pública de la Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO

 

 

El reconeixement i el treball de les especificitats concretes d’alguns col·lectius no han d’allunyar-nos del marc comú en la defensa dels drets laborals, i no podem deixar que, en interès a normatives concretes i especificitats úniques, no s’incorporin al debat i al treball sindical alguns col·lectius.

La participació de tota l’estructura ha de mantenir-se i afermar-se davant els nous reptes que avui tenim sobre la taula, la resposta sindical ha de ser clara i precisa, ni hem de ni podem deixar que la seguretat pública s’allunyi del marc de la Funció Pública, que és en definitiva l’ancoratge que ha de perdurar en el reconeixement dels seus drets i deures laborals, acceptant una especificitat concreta i precisa que hem de mantenir i gestionar.

En aquest període immediat que iniciem hem d’abordar una aposta de present i futur en relació amb les policies locals que veuran rejovenides les seves plantilles, a curt i mig termini, si finalment es produeix l’avançament de la seva edat de jubilació.

A CCOO hem d’engegar-nos i ser capaços d’assumir nous reptes i dissenyar estratègies que aculli a aquests col·lectius, concrets i identificats.

Els objectius generals fonamentalment són:

  • Continuar amb els treballs iniciats en períodes anteriors i que hem de concloure.
  • Abordar la lluita contra el corporativisme feroç que té sumit als cossos policials en la defensa dels seus interessos i drets, exclusivament, sense tenir en compte les peticions, implicacions o drets de la resta del personal de les Administracions Públiques a les quals pertanyen, produint-se així un perjudici al mateix col·lectiu i a tercers.

Aquests objectius generals es concreten en els següents objectius específics:

  • Aconseguir de la bestreta de l’edat de jubilació del personal integrant de les policies locals.
  • Elaborar una guia sobre Prevenció de Riscos per a les policies locals.
  • Establir criteris sindicals en les normes marco de seguretat local.

Per dur a terme els objectius i tasques plantejades, hem de comptar amb l’equip de responsables en l’àmbit de la seguretat local, ja designats per les coordinadores o els responsables dels sectors locals territorials, així com amb el conjunt d’integrants de la Comissió Executiva del Sector Estatal de l’Administració Local, i atesa la transversalitat que pretenem dur a terme, treballarem de forma coordinada i conjunta amb algunes de les secretaries de la Comissió Executiva Federal, col·laborant activament amb les federacions territorials, allà on la demanda en aquest col·lectiu s’identifiqui i ho sol·liciti.

Sobre les perspectives de futur com una part important de la seguretat ciutadana

  • Establir criteris sindicals en les normes marco de seguretat local

La Constitució espanyola dedica diversos dels seus preceptes a les Forces i Cossos de Seguretat, circumstància excepcional en la nostra tradició constitucional, i en el context de les Constitucions dels Estats membres de la Unió Europea que contenen regulacions de menys entitat que el nostre text constitucional.

En primer lloc, hem de destacar l’article 104 apartat 1, que estableix “les Forces i Cossos de Seguretat sota la dependència del Govern tindran com a missió protegir el lliure exercici dels drets i llibertats i garantir la seguretat ciutadana”. En aquest precepte es contenen dos mandats, d’una part, la dependència de les Forces i Cossos de Seguretat del Govern, a les quals també es refereix l’article 97, i d’altra banda la missió de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, de protegir el lliure exercici dels drets i llibertats i garantir la seguretat ciutadana.

A l’apartat 2 de l’article 104, de la CE a la vegada estableix que: “Una Llei Orgànica determinarà les funcions, principis bàsics d’actuació i estatuts de les Forces i Cossos de Seguretat” el que estableix la regulació mitjançant llei orgànica del desenvolupament del seu treball.

L’apartat 1 punt 29º de l’article 149.1 de la Constitució, a més d’atribuir a l’Estat la competència exclusiva en matèria de seguretat pública, preveu la possibilitat de la creació de les policies autonòmiques en el marc d’una llei orgànica. I l’apartat 1 punt 22º de l’article 148.1 fa també referència expressa a la coordinació de les policies locals, que s’encomanen a les Comunitats Autonòmiques.

Marc normatiu de les Policies Locals

De l’exposat en aquesta introducció es dedueix clarament que les policies locals s’emmarquen en un complex i difús marc normatiu, que a continuació desglossarem.

La Llei Orgànica 2/1986, de 13 març, de Forces i Cossos de Seguretat defineix més específicament el marc jurídic i estatutari de les diferents policies espanyoles, i en el seu article 2 defineix en primer lloc els qui componen aquestes forces “Són Forces i Cossos de Seguretat”:

a) Les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat que depenen del Govern de la Nació.

b) Els Cossos de Policia que depenen de les Comunitats Autònomes.

c) Els Cossos de Policia que depenen de les Corporacions Locals.

En el Títol V de la citada Llei Orgànica es regulen les Policies Locals. Per a això es fixen en els articles 51 al 53 la creació del cos de policia local, el seu àmbit territorial, deixant patenti la seva naturalesa i la seva estructura i organització jerarquitzada, i quant al seu règim estatutari s’emmarquen en l’establert en la normativa marc, dictades per les corresponents Comunitats Autonòmiques i els reglaments específics als seus Ajuntaments.

El mapa actual es compon d’un total de 2034 Ajuntaments en tot l’estat amb cossos de policia local, i el nombre total de policies locals ascendeix a 72.650 aproximadament, que es regulen mitjançant 17 Lleis de Coordinació dictades per les seves respectives Comunitats Autonòmiques, que a la vegada es desglossen en altres 17 reglaments marc que les desenvolupen i diversos reglaments i ordres específiques de matèries concretes, mandatats pel mateix reglament marc, sent desglossat aquest reglament en el seu conjunt en adaptacions reglamentàries en els 2.034 cossos de policies locals. En el cas de Ceuta i Melilla, per la seva consideració de ciutats autònomes, es regulen mitjançant reglament marc exclusivament.

Amb aquesta àmplia i canviant normativa, que coordina i regula tots els cossos de policies locals en l’estat, és absolutament necessària la coordinació i que des de CCOO es fixin criteris de referència en la posició que aquest sindicat ha de mantenir en termes globals. La nostra participació en totes les lleis de coordinació és un fet provat amb la nostra presència en les comissions de coordinació, a l’empara de la representació que tenim en tots els territoris, i això fa que les consultes i la petició de dades i informes sigui constant, a la qual cosa hem d’afegir la complexitat de les sentències que es dicten, tant en l’àmbit laboral com a professional que tenen una repercussió molt important en el col·lectiu.

Aquest és en el sentit  que treballarem, potenciant la coordinació de totes les persones responsables territorials, incrementant l’eficiència amb la incorporació de noves tecnologies que facin més accessible la informació i les consultes, la incorporació d’informes de juristes i altres experts en matèries professionals que facin més eficaç i eficient el nostre treball.

  • Avançament de l’edat de jubilació del personal integrant de les Policies Locals

Actualment, ens trobem a l’espera de l’informe de la Secretaria General Tècnica del Ministeri, que es troba pendent d’informe del Ministeri de la Presidència per a les Administracions Territorials i del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, per a la seva posterior remissió al Consell d’Estat i d’aquí al Consell de Ministres per a la seva aprovació, segons la informació emesa pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social el 10 de novembre de 2017, i una vegada finalitzat aquest procés, i que tot apunta que poguéssim estar parlant del primer trimestre de 2018.

Una altra qüestió serà la seva aplicació, ja que requereix l’aprovació d’una norma amb rang de llei per a l’establiment dels coeficients que hauran de ser aplicats, i aquesta ben podria ser la mateixa Llei de Pressupostos 2018. Respecte a aquest nou escenari, el nostre treball consistirà a arribar al màxim de policies, sent necessari per a això planificar assemblees als territoris per a l’explicació del Reial decret, l’elaboració de díptics informatius, la difusió i explicació de l’engegada del nou procés, així com la preparació de guions i presentacions d’assemblees, per facilitar el treball dels companys i companyes ajudant-nos, com a element clau, del gabinet especialitzat en seguretat social d’aquest sindicat, per als dubtes i les qüestions controvertides derivades de l’aplicació del Reial decret.

Per desenvolupar aquest treball, comptarem amb un equip preparat i format de responsables de seguretat a cada territori des d’on explicar el nostre treball com a plataforma i com a sindicat present en tot el procés, diferenciant clarament tots dos papers.

  • Elaborar una guia sobre Prevenció de Riscos per a les policies locals

La prevenció cal dur-la a terme amb la participació plena i real dels treballadors i treballadores, tots ells tenen dret a la informació i a la formació pràctica i teòrica en matèria preventiva. El dret a la participació no és només individual, si no sobretot és un dret col·lectiu que s’exerceix a través de la representació legal dels treballadors i les treballadores, els delegats i delegades de prevenció.

Ja en la nostra legislació s’estableix amb total claredat que qualsevol dany a la salut en relació amb el treball ha de ser contemplat, el paper fonamental de la prevenció és eliminar els riscos, si el mateix pot ser evitat, és deure l’empresa fer-ho i si això no és possible, haurà d’avaluar-ho, elaborar un pla per controlar-ho a l’origen, amb les mesures necessàries.

Això suposa un dels elements més importants i valuosos per a les treballadores i els treballadors, la prevenció dels riscos laborals, peça clau i fonamental com a eina de l’acció sindical i base de les reivindicacions que des de tots els àmbits del treball s’han de portar endavant, en el cas de la seguretat, amb certa controvèrsia atesa l’aplicació de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

L’elaboració d’una guia completa sobre l’aplicació de la normativa bàsica i especifica en l’àmbit de les policies locals, que ajudi tant als delegats de prevenció de les policies com als responsables territorials per ajudar i incorporar en les diferents normatives bàsiques de coordinació o reglamentàries i als mateixos agents en el seu treball diari, serà tot un repte que durem a terme de forma immediata, atesa la manca que sobre aquesta matèria tenim en l’àmbit de la seguretat pública local.

Dimecres, 14 de febrer de 2018