Opinió del director

 

Xavier Navarro

Responsable d’Estudis i Cultura de l’FSC-CCOO estatal

 

 

Joventut i sindicat, situació dels joves i les joves, precarització que colpeja fonamentalment a la joventut i especialment a les dones joves. Aquests són els debats que volem encetar amb aquest número extraordinari dedicat a joventut, amb quatre interessants articles que han de servir per endegar un debat i amb ell un treball del conjunt de les CCOO per fer del sindicat una organització de joves i per als joves, organitzant-los i potenciant la seva participació en tots els àmbits del sindicat.

Cal que aquests debats  i les actuacions necessàries es duguin a terme pel conjunt dels territoris i els sectors de l’FSC. Hem de ser útils per a l’organització, no ens podem quedar en debats estrictament teòrics.

 

Opinión del director

 

Xavier Navarro

Responsable de Estudios y Cultura FSC-CCOO

 

 

Juventud y sindicato, situación de los jóvenes y las jóvenes, precarización que golpea fundamentalmente a la juventud y especialmente a las mujeres jóvenes. Estos son los debates que queremos empezar con este número extraordinario dedicado a juventud, con cuatro interesantes artículos que deben servir para iniciar un debate y con él un trabajo del conjunto de las CCOO para hacer del sindicato una organización de jóvenes y para los jóvenes, organizándolos y potenciando su participación en todos los ámbitos del sindicato.

Es necesario que estos debates y las actuaciones necesarias se lleven a cabo por el conjunto de los territorios y los sectores de la FSC. Debemos ser útiles para la organización, no nos podemos quedar en debates estrictamente teóricos.