Opinió del director

 

Xavier Navarro

Responsable d’Estudis i Cultura de l’FSC-CCOO estatal

 

 

Un nou número de PERSPECTIVA: Seguretat Ciutadana, el debat pendent de les esquerres. Un nou debat obert, amb diferents anàlisis, visions, propostes, i alternatives. La  Seguretat Ciutadana és un concepte sobre el qual l’esquerra social i política ha reflexionat poc, o almenys no ho ha fet amb la suficient profunditat, romanent per tant en el camp de la falta d’una alternativa a la realitat que vivim.

Les esquerres no han anat molt més enllà de l’elaboració de programes electorals, en el cas de grups polítics, especialment en l’àmbit municipal; i en el cas del sindicalisme de classe, si bé l’esforç és major, especialment en la defensa dels drets laborals i socials dels cossos policials, especialment  CCOO, no hem superat el llistó d’intentar plantejar un model policial que no és poca cosa.

Malgrat aquestes actuacions comentades, conceptualment, l’elaborat -fonamentalment els programes electorals- per les esquerres, se situen en el marc del debat que la classe hegemònica i dominant planteja, assimilant així el concepte de Seguretat Ciutadana al de Garantia de l’Ordre Públic. És a dir, assumint el discurs ideològic neoliberal en el qual es plantegen sempre receptes simplistes a una realitat complexa com és el cas de la Seguretat Ciutadana.

Les esquerres, polítiques, i socials, hem abordat doncs, molt de passada aquest tema, perquè una mena de “pudor” i algunes contradiccions ens han pogut sempre, i quan ho hem fet ha estat de manera poc aprofundida . Iniciar aquest debat és la voluntat de PERSPECTIVA, amb diferents articles, algun més global que emmarca el conjunt del debat, i altres articles que aborden tant propostes sindicals de CCOO, com anàlisis per parcials del concepte de SEGURETAT CIUTADANA, des d’una visió legislativa i jurídica, urbanística, en relació a la violència de gènere, criminològica i penitenciària, i alguna aportació més personal i partidària…

Miércoles, 14 de Febrero de 2018

 

 

Opinión del Director

 

Xavier Navarro

Responsable de Estudios y Cultura de la FSC-CCOO estatal

 

 

Un nuevo número de PERSPECTIVA: Seguridad Ciudadana, el debate pendiente de las izquierdas. Un nuevo debate abierto, con diferentes análisis, visiones, propuestas, y alternativas. La Seguridad Ciudadana es un concepto sobre el cual la izquierda social y política ha reflexionado poco, o al menos no lo ha hecho con la suficiente profundidad, permaneciendo por lo tanto en el campo de la falta de una alternativa a la realidad que vivimos.

Las izquierdas no han ido mucho más allá de la elaboración de programas electorales, en el caso de grupos políticos, especialmente en el ámbito municipal; y en el caso del sindicalismo de clase, si bien el esfuerzo es mayor, especialmente en la defensa de los derechos laborales y sociales de los cuerpos policiales, especialmente CCOO, no hemos superado el listón de intentar plantear un modelo policial que no es poca cosa.

A pesar de estas actuaciones comentadas, conceptualmente, el elaborado – fundamentalmente los programas electorales- por las izquierdas, se sitúan en el marco del debate que la clase hegemónica y dominante plantea, asimilando así el concepto de Seguridad Ciudadana al de Garantía del Orden Público. Es decir, asumiendo el discurso ideológico neoliberal en el cual se plantean siempre recetas simplistas a una realidad compleja como es el caso de la Seguridad Ciudadana.

Las izquierdas, políticas y sociales, hemos abordado por tanto, muy de paso este tema, porque una especie de pudor y algunas contradicciones nos han podido siempre, y cuando lo hemos hecho ha sido de manera poco profunda. Iniciar este debate es la voluntad de PERSPECTIVA, con diferentes artículos, alguno más global que enmarca el conjunto del debate, y otros artículos que abordan tanto propuestas sindicales de CCOO como análisis parciales del concepto de SEGURIDAD CIUDADANA, desde una visión legislativa y jurídica, urbanística, en relación a la violencia de género, una visión criminológica y penitenciaria, y alguna aportación más personal y partidaria…

Miércoles, 14 de Febrero de 2018