Opinió del director

 

Xavier Navarro

Responsable d’Estudis i Cultura de l’FSC-CCOO estatal

 

 

Estem davant d’un canvi enormement profund de les relacions de producció, amb un impacte cada vegada més vertiginós de l’anomenada Revolució Digital, i sindicalment hem de veure l’escenari de manera ben diferent a com ho hem fet de manera tradicional.

El debat que aquí vam iniciar és important. Avançar democràticament al nostre entendre comporta un paper protagonista del món del treball a través de les organitzacions de què s’ha dotat en el control de l’economia i de l’empresa.

Com avançar cap a aquest objectiu ?, què entenem per això ?, què és el que hem d’intentar aconseguir? és el que hem volgut iniciar amb aquest número de PERSPECTIVA. El control democràtic de l’economia i de l’empresa podria semblar una cosa que es valori com a important per part del conjunt de l’organització, però no es plantegi la necessitat d’abordar, perquè el que és urgent és recuperar amb força i posar en valor la negociació col·lectiva i defensar amb força el dret de vaga. Però els debats estratègics són fonamentals per poder plantejar accions i propostes que ens encaminen cap a situacions i processos de canvis profunds, i aconseguir una democràcia plena i avançada que ens permeti superar el capitalisme actual i el que s’està desenvolupant a marxes de gegant.

En aquest número de PERSPECTIVA, vam iniciar, com abans hem dit, aquest debat a partir de diverses aportacions que ens plantegen qüestions que necessàriament l’organització ha d’abordar si volem plantejar propostes que vagin més enllà de la immediatesa. Com cogestionar i quin és l’objectiu de la proposta? Amb quines forces comptem per plantejar-la? i com hem d’actuar per aconseguir una correlació de forces suficient que ens permeti avançar?, quins elements hem de plantejar relatius a la sostenibilitat i a la igualtat real s’han de plantejar en qualsevol proposta de cogestió o gestió democràtica de l’economia i les empreses…?

Aquests són alguns dels elements que els i les articulistes ens plantegen en aquest número, que en cap cas vol tancar el debat, al contrari, el que volem fer és iniciar-lo per poder articular propostes per avançar en la consecució d’una democràcia avançada on el món del treball ocupi la centralitat del debat, i on el sindicalisme, com a instrument de la classe treballadora, jugui un paper determinant.

16 de juliol de 2018


Opinión del director

 

Xavier Navarro

Responsable d’Estudis i Cultura de l’FSC-CCOO estatal

 

 

Estamos ante un cambio enormemente profundo de las relaciones de producción, con un impacto cada vez más vertiginoso de la llamada Revolución Digital, y sindicalmente hemos de ver el escenario de manera bien distinta a como lo hemos hecho de manera tradicional.

El debate que aquí iniciamos es importante. Avanzar democráticamente a nuestro entender comporta un papel protagonista del mundo del trabajo a través de las organizaciones de las que se ha dotado en el control de la economía y de la empresa.

¿Cómo avanzar hacia este objetivo?, ¿qué entendemos por esto?, ¿qué es lo que debemos intentar conseguir? es lo que hemos querido iniciar con este número de PERSPECTIVA. El control democrático de la economía y de la empresa pudiera parecer algo que se valore como importante por parte del conjunto de la organización, pero no se plantee la necesidad de abordarlo, porque lo urgente es recuperar con fuerza y poner en valor la negociación colectiva y defender con fuerza el derecho de huelga. Pero los debates estratégicos son fundamentales para poder plantear acciones y propuestas que nos encaminen hacía situaciones y procesos de cambios profundos, y conseguir una democracia plena y avanzada que nos permita superar el capitalismo actual y el que se está desarrollando a marchas agigantadas.

En este número de PERSPECTIVA, iniciamos, como antes hemos dicho,  este debate a partir de diversas aportaciones que nos plantean cuestiones que necesariamente la organización ha de abordar, si queremos plantear propuestas que vayan más allá de lo inmediato. ¿Cómo cogestionar y cuál es el objetivo de la propuesta? ¿con qué fuerzas contamos para plantearla? y ¿cómo debemos actuar para conseguir una correlación de fuerzas suficiente que nos permita avanzar?, ¿qué elementos debemos plantear relativos a la sostenibilidad y a la igualdad real se deben plantear, en cualquier propuesta de cogestión o gestión democrática de la economía y las empresas….?

Estos son algunos de los elementos que los y las articulistas nos plantean en este número, que en ningún caso quiere cerrar el debate, al contrario, lo que queremos hacer es iniciarlo para poder articular propuestas para avanzar en la consecución de una democracia avanzada donde el mundo del trabajo ocupe la centralidad del debate, y donde el sindicalismo, como instrumento de la clase trabajadora, juegue un papel determinante.

16 de Julio de 2018