LA REVERSIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS

system-954972_960_720

 

Juan Manuel Del Campo Vera

Secretari de Política Sectorial

Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO

 

 

Des de la Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO (FSC-CCOO) s’ha apostat històricament per una defensa de la gestió pública directa dels serveis públics, centrada en una premissa clarament contrastada: la gestió pública directa és molt més eficient quant que permet una major qualitat en la prestació dels serveis públics a un cost menor que la gestió privada d’aquests.

L’actual situació de canvi polític al nostre país, al costat de la posada en marxa d’una reestructuració del sector públic tendent a reduir el dèficit públic, està provocant la decisió dels Governs de les corporacions locals i autonòmiques de revertir la gestió directa a les Administracions Públiques, serveis que en el seu dia van ser externalitzats/privatitzats.

Des de la FSC-CCOO defensem el retorn a la gestió pública directa dels serveis externalitzats i/o privatitzats, sota els criteris de manteniment de l’ocupació i dels drets laborals dels treballadors i treballadores, sense oblidar el respecte als principis de accés a l’ocupació pública, com a pilar fonamental del disseny del nostre Estat de dret, i de garantia de la imparcialitat en l’actuació de les Administracions Publiques, i per tant, dels empleats i empleades públiques en el reconeixement dels drets i deures de tota la ciutadania.

La FSC-CCOO promou, per tant, una gestió de la cosa pública basada en els següents plantejaments generals:

 • El paper determinant de les administracions públiques en el desenvolupament i implementació de la política de distribució de la riquesa i desenvolupament territorial equilibrat al nostre país.
 • L’enfortiment del sector públic i la seva capacitat d’intervenció com a motor de desenvolupament econòmic i social.
 • La consolidació, extensió i garantia d’una gestió de serveis públics eficient, professional i de qualitat, com a instrument d’igualtat i qualitat de vida.
 • Un finançament públic suficient, progressiva i basada en la tributació de les rendes i el patrimoni.
 • La gestió directa i professional de serveis públics, com a mitjà de recuperar la despesa pública per als serveis a la ciutadania.
 • Garantia i protecció dels drets laborals i professionals de les persones assalariades vinculades a la prestació de serveis públics.

Ja que la FSC de CCOO no disputa l’hegemonia política en processos d’eleccions polítiques, ni és responsable de l’acció de govern de la cosa pública, amb la qual confronta i concerta. En el seu cas, mitjançant accions de proposta o resposta, la seva posició en cada cas podrà variar entre:

En primer lloc, donar suport i, en alguns casos, impulsar la reversió a la gestió pública directa d’alguns serveis, com a part dels processos de negociació laboral i per contribuir a la defensa de l’ocupació i les condicions de treball del personal assalariat, així com a l’extensió i consolidació d’uns serveis públics de qualitat i en equitat.

En segon lloc, confrontar amb les propostes que puguin representar un elevat increment del risc financer, per als serveis bàsics i/o essencials, ponderant l’interès social i local, per a l’ocupació públic existent o per als drets del personal assalariat adscrit al servei i/o empresa integrada. La confrontació sobre algun dels elements essencials del procés no es pot estendre a l’oposició al canvi de modalitat de gestió.

L’adopció en tot cas, d’una postura o una altra per part de la FSC de CCOO, dependrà de:

 • Situació de sostenibilitat de l’administració titular i del sector públic de referència.
 • Acord global per l’ocupació, la consolidació, estabilitat i accés a l’ocupació pública en el sector públic de referència. Garantia dels drets de l’empleat públic.
 • Dimensió i impacte social i local del projecte global de reversió de serveis a la legislatura.
 • Garantia de sostenibilitat global i finançament suficient del servei concret la reversió del qual es proposa.
 • Dimensió (competència, servei bàsic, essencial …) del servei.
 • Projecte de gestió:
  • Valoració del tipus d’ens i règim jurídic de gestió que es proposa.
  • Indicadors econòmics (despesa i estalvi) i de millora en eficiència, qualitat i equitat continguts en el projecte de gestió.
 • Procés de negociació i intervenció sindical en el procés de reversió (bona fe negocial, informació, calendari de reunions…)
 • Acord específic de subrogació del personal assalariat, manteniment de l’ocupació i condicions de treball. Calendaris d’execució d’OEP, de consolidació, i homologació i integració en les condicions de referència de l’ens o entitat receptora.
Barcelona, 2 de febrer de 2016